Młody Tancerz Roku

Regulamin

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE „MŁODY TANCERZ ROKU 2021”

Konkurs Młody Tancerz Roku (zwany dalej: „Konkursem”) jest skierowany do szczególnie uzdolnionych, młodych tancerzy, reprezentujących różne style taneczne. Celem Konkursu jest popularyzacja tańca jako formy wyrazu artystycznego.

Organizatorami Konkursu Młody Tancerz Roku 2021 są:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

2. Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 83/2010. NIP 525-249-03-48, REGON 142611587

3. Telewizja Polska S .A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 286 596 500,00zł

Zwani dalej łącznie: „Organizatorami”.

Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu Konkursu Młody Tancerz Roku 2021, nazywanego dalej „Konkursem” oraz sposób wyłonienia zwycięzcy.

Wnioskodawcą może być publiczna szkoła baletowa, niepubliczna szkoła baletowa o uprawnieniach szkoły publicznej lub publiczna uczelnia artystyczna, która prowadzi specjalności studiów lub kierunki studiów związane z tańcem (zwana dalej Wnioskodawcą).

Nabór wniosków odbywa się w nieprzekraczalnym terminie od 3 lutego 2021 roku do 19 lutego 2021 roku, w sposób określony w pkt. II 1.

I. Warunki uczestnictwa

1. W celu zgłoszenia udziału w Konkursie Wnioskodawca wypełnia formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu i przekazuje go na wskazany adres (MKIDN)

2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba, która spełnia wszystkie z wymienionych poniżej warunków:

a) została urodzona między 1 stycznia 2000 roku a 31 grudnia 2005 roku,

b) jest obywatelem Polski lub mieszka w niej na stałe od przynajmniej dwóch lat,

c) została zgłoszona we wskazanym terminie do Konkursu przez Wnioskodawcę, przy czym kandydatury przekazywane są do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie po selekcji wybieranych jest 16 Uczestników Konkursu, którzy wezmą udział w Półfinale

d) jest niezaangażowana na stałe w działalność zawodową jako tancerz wykonawca. Nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w żadnym działającym na terenie kraju lub za granicą zespole baletowym, rewiowym, muzycznym lub tańca współczesnego w charakterze tancerza wykonawcy; nie była zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło w ciągu ostatniego roku(począwszy od 1 stycznia 2020 roku) do realizacji projektów artystycznych jako tancerz wykonawca,

e) jest stypendystą: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci bądź laureatem konkursów ogólnopolskich albo międzynarodowych, lub też ma inne znaczące osiągnięcia artystyczne.

3. Uczestnicy powinni mieć podstawowe umiejętności w zakresie techniki tańca klasycznego oraz zaawansowane umiejętności w technice lub stylu tańca, który będą prezentować podczas Konkursu.

II. Etapy Konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1. Do pierwszego etapu, tj. Półfinału zostanie zakwalifikowanych 16 Uczestników wskazanych przez MKiDN i IMIT do dnia 1 marca 2021 roku. Wybrani uczestnicy Konkursu informowani są przez przedstawiciela Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN o zakwalifikowaniu do udziału w Półfinale, przy czym Półfinał odbędzie się w Warszawie w dniach 24 i 25 kwietnia 2021 roku, w siedzibie Telewizji Polskiej S. A., przy ul. Jana Pawła Woronicza 17.

1. Do drugiego etapu tj. Finału zostanie wybranych przez Jury Konkursowe 6 Uczestników Półfinału.

2. Finał Konkursu odbędzie się w Warszawie 6 czerwca 2021 roku, w siedzibie Telewizji Polskiej S. A., przy ul. Jana Pawła Woronicza 17.

III. Przebieg i warunki konkursu

1. Do Półfinału Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 16 uczestników, wybranych przez Organizatorów, z wyłączeniem Telewizji polskiej S. A. - na podstawie dotychczasowych osiągnięć artystycznych m. in. w drodze konsultacji ze szkołami baletowymi i innymi uczelniami artystycznymi. Przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN poinformuje wybranych uczestników o zakwalifikowaniu do udziału w Półfinale oraz o konieczności dostarczenia Telewizji Polskiej S.A. Ankiety, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu, w sposób szczegółowo opisany w treści pkt 2 poniżej.

2. Półfinaliści w terminie do dnia 8 marca 2021 r. składają wypełnioną i podpisaną Ankietę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dla Działu Kreacji Muzyki i Widowisk Artystycznych”, w biurze podawczym Telewizji Polskiej S.A. (portiernia w Budynku D przy ul. Woronicza 17) albo przesyłają na adres Dział Kreacji Muzyki i Widowisk Artystycznych, Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa (liczy się data wpływu).

3. Nagrania Półfinałów Młodego Tancerza Roku 2021 odbędą się w dniach 24 i 25 kwietnia w siedzibie Telewizji Polskiej S. A., przy ul. Jana Pawła Woronicza 17.

4. Emisja Półfinałów na antenie TVP Kultura odbędzie się w dniach 23 i 30 maja 2021 roku.

5. Kandydaci zakwalifikowani przez Jury Konkursowe do Finału przygotowują 2 solowe układy choreograficzne:

a) Jeden do dowolnie wybranej muzyki o czasie trwania 1,5 minuty. Dopuszczalne są różne style i techniki taneczne.

b) Jeden do muzyki oraz choreografii do klasycznej konkursowej choreografii baletowej o czasie trwania do 1,5 minuty.

6. Zawarty w zgłoszeniu program konkursowy (załącznik nr 1) wypełniony przez Wnioskodawcę jest ostateczny i bezwzględnie nie podlega zmianom w trakcie trwania Konkursu.

7. W Finale Konkursu, zakwalifikowani uczestnicy zaprezentują się także w choreografii grupowej przygotowanej pod opieką polskiego choreografa. Próby choreografii grupowej odbędą się w kwietniu 2021 roku. O dokładnych datach i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni na adres poczty elektronicznej i telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem przez Organizatorów. Jeśli choreografia grupowa nie będzie możliwa ze względu na bezpieczeństwo sanitarne – Organizatorzy przewidują organizację pojedynków tanecznych.

8. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

9. Finał Konkursu Młody Tancerz Roku 2021 odbędzie się w dn. 25 kwietnia 2021 roku w siedzibie Telewizji Polskiej S. A., przy ul. Jana Pawła Woronicza 17 i będzie transmitowany na żywo na antenie TVP Kultura oraz w Internecie.

10. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są do przyjazdu w towarzystwie opiekuna.

IV. Koszty uczestnictwa w Krajowych Eliminacjach

TVP pokrywa koszt przyjazdu, na zasadzie refundacji, przejazdu oraz noclegu Uczestnika, a w przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, koszt, na zasadzie refundacji, przejazdu oraz noclegu Uczestnika wraz z rodzicem lub opiekunem. TVP pokrywa koszty przejazdu publicznym transportem zbiorowym oraz noclegu w hotelu 3 (trzy) gwiazdkowym. TVP nie pokrywa innych kosztów, niż wyżej wymienione.

V. Filmowanie

Telewizja Polska S.A. – TVP Kultura będzie rejestrować występy uczestników. Uczestnicy biorą udział w działaniach promocyjnych Konkursu. Materiały audiowizualne z udziałem uczestników będą także umieszczone w Internecie.

VI. Dokumenty:

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Konkursie Młody Tancerz Roku 2021 zobowiązani są dostarczyć:

a) Prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez Wnioskodawcę oraz Uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej Jej prawnego opiekuna Kartę Zgłoszeniową (zał. 1 do Regulaminu) na adres MKiDN,

b) podpisane przez Uczestnika bądź w przypadku osoby niepełnoletniej prawnego opiekuna oświadczenie dotyczące praw pokrewnych i dóbr osobistych (załączniki 2 lub 2a do Regulaminu – odpowiednio „Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku” lub „Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej” i zdjęć do audycji, będącej nagraniem konkursowym) na adres Telewizji Polskiej S. A. - na adres wskazany w III. 2.; (dotyczy tylko Uczestników zakwalifikowanych do Półfinału)

c) trzy zdjęcia w formie elektronicznej, jako trzy pliki min. 1 MB każdy, dobrej jakości o charakterze promocyjnym, z prawem wykorzystania ich w promocji Uczestnika i promocji Konkursu, przesłane na adres poczty elektronicznej MKiDN,

d) Wypełnioną i podpisaną Ankietę osobową dla TVP (załącznik 3 do Regulaminu), z dopiskiem „Młody Tancerz Roku 2021”, na adres wskazany w III 2. (dotyczy tylko Uczestników zakwalifikowanych do Półfinału)

VII. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Uczestnicy biorący udział Konkursu zobowiązania są do akceptacji Regulaminu wraz z załącznikami.

2. Uczestnicy Konkursu nie otrzymują honorariów za udział w Konkursie i przeniesienie praw. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania audiowizualnej rejestracji i transmisji występów półfinałowych i finałowych a także do ponownych emisji materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas Konkursu Młody Tancerz Roku bez oddzielnego wynagrodzenia.

3. Każdy składający zgłoszenie do Konkursu, a także każda z osób, w której imieniu działa składający zgłoszenie:

a. zezwala TVP na utrwalenie audialne i wizualne jego artystycznych wykonań w Konkursie oraz przenosi na TVP prawa majątkowe do tych wykonań;

b. zezwala TVP na utrwalenie audialne i wizualne swojego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu lub w związku z Konkursem oraz przenosi na TVP prawa majątkowe do tych wypowiedzi i wywiadów, a także zezwala Organizatorom na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie;

c. przenosi na TVP prawo do wyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do wykonań, o których mowa powyżej, w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań wykonań; Uczestnik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości;

d. upoważnia TVP do wykonywania jego praw osobistych związanych z artystycznymi wykonaniami, o których mowa powyżej i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający TVP w wykonywaniu jego praw nabytych na podstawie niniejszego punktu regulaminu;

e. zezwala TVP na korzystanie z artystycznych wykonań, wywiadów, wypowiedzi i wizerunku zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego dobre imię; Uczestnik zezwala jednocześnie na oznaczenie tych artystycznych wykonań, wypowiedzi, wywiadów i wizerunku jego imieniem i nazwiskiem bądź nazwą.

4. Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa powyżej, jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili ogłoszenia Regulaminu, w szczególności:

a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub wideo, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;

b) wszelki obrót egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;

3) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:

a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;

b) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a),

c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie

5. Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa powyżej, następuje z chwilą utrwalenia artystycznych wykonań, wypowiedzi lub wywiadów i jest nieodpłatne.

6. Uczestnik przenosi prawa, o których wyżej mowa, do nadań (zarówno telewizyjnych, internetowych jak i radiowych), których wartość określa się na 100 zł brutto – nieodpłatnie W zakresie praw nabywanych na podstawie tu opisanych postanowień, Telewizji Polskiej S.A. przysługuje nieograniczone uprawnienie do ich przenoszenia na inne podmioty, udzielania licencji lub dalszych upoważnień. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

VIII. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich opiekunów w zakresie danych wymienionych w Karcie zgłoszeniowej jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich opiekunów w zakresie danych wymienionych w Ankiecie dla Uczestników Półfinału i Finału jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

3. Dane osobowe Uczestników oraz ich opiekunów zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane są zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „Rozporządzenie”), a także obowiązujących przepisów krajowych oraz traktowane są jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywana na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

4. Dane osobowe Uczestników oraz ich opiekunów podane na Karcie Zgłoszeniowej oraz w Ankiecie przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. w celu realizacji umowy zawieranej w momencie akceptacji Regulaminu.

5. Dane osobowe Uczestników oraz ich opiekunów przechowywane będą w okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w okresie niezbędnym na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.

6. Uczestnikom oraz ich opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować po uprzednim kontakcie pod adresem osób obsługujących w MKiDN realizację Konkursu, a także pocztą tradycyjną pod adresem Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa,

7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych Administratorów można kontaktować się mailowo, pod adresem abi@mkidn.pl; mweglewski@mkidn.pl; a także pocztą tradycyjną pod adresem Inspektor ochrony danych osobowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, w Telewizji Polskiej S.A. pod adresem rodo@tvp.pl,

9. Podanie przez Uczestników danych osobowych stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie.

10. Dane osobowe Uczestników nie będą poddawane profilowaniu oraz poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Dane Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe wszystkich Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibach Organizatorów oraz na stronie internetowej: www.mkidn.gov.pl

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji, zgodnie z ust. 1.

3. W przypadku odwołania Konkursu z powodu siły wyższej, w tym klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, żałoby narodowej, aktu prawnego wydanego przez władze administracyjne uniemożliwiającego odbycie się Konkursu, Organizatorzy nie zwracają kosztów poniesionych przez Uczestników.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

6. Do kontaktów Organizatorzy Konkursu wskazują:

a) MKiDN: mwisniewska@mkidn.gov.pl

b) Telewizja Polska S. A.: sekretariat.tvpkultura@tvp.pl (tytuł wiadomości: Młody Tancerz Roku 2021), w sprawach będących w gestii Telewizji Polskiej.

załączniki – dostarczane zgodnie z pkt. IV Regulaminu:

- załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

- załącznik nr 2 - Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej - dla 16 Uczestników zakwalifikowanych 1 marca do Półfinału, dostarczane do 8 marca.

- załącznik nr 2a - Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej dla 16 Uczestników zakwalifikowanych 1 marca do Półfinału, dostarczane do 8 marca.

- załącznik nr 3 – Ankieta – dla 16 Uczestników zakwalifikowanych 1 marca do Półfinału, dostarczana do 8 marca.